GEMEENTEBLADKennisgeving ter inzagelegging Noordoevers, fase 1: ontwerp bestemmingsplan, ontwerpbeschikking omgevingsvergunning en ontwerp besluit Hogere Grenswaarden Wet geluidshinder (gecoördineerde procedure), Veersedijk nabij 253 Hendrik-Ido-Ambacht

Aanvraag voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

Burgemeester en wethouders van Hendrik-Ido-Ambacht maken bekend dat voor de ontwikkeling van de Noordoevers, fase 1 de volgende besluiten in ontwerp ter inzage liggen:- het bestemmingsplan Noordoevers, fase 1;- beschikking voor de omgevingsvergunning voor het realiseren van 172 woningen, 2 horecagelegenheden, 1 hulpdiensten gebouw en het maken van 5 in- en uitritten (het betreft de activiteiten, het bouwen van een bouwwerk en het aanleggen of veranderen van een in- of uitrit);- besluit hogere grenswaarden Wet geluidshinder;Waarom publiceert de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht dit bericht? Met dit bericht laat de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht u weten dat er iets gaat veranderen in uw omgeving. U kunt nu reageren als u het hier niet mee eens bent.Gecoördineerde procedure Op 7 december 2022 heeft de gemeenteraad van Hendrik-Ido-Ambacht een coördinatiebesluit, ex artikel 3.30 Wet ruimtelijke ordening genomen. Dit betekent dat voor de besluitvorming met betrekking tot het ontwerpbestemmingsplan, de ontwerp-omgevingsvergunning en het ontwerp besluit hogere grenswaarden Wet geluidshinder gelijktijdig dezelfde procedure wordt doorlopen. Op de te coördineren besluiten is de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.Ter inzagelegging en zienswijzeVanaf 14 december 2023 liggen gedurende zes weken tot en met 24 januari 2024 de ontwerpbesluiten en -beschikking ter inzage op ruimtelijkeplannen.nl evenals de gemeentelijke website, www.h-i-ambacht.nl. Gedurende deze termijn kunt u een zienswijze indienen over de ontwerpbesluiten en/of ontwerpbeschikking. Wij verzoeken u in uw zienswijze kenbaar te maken tegen welk ontwerpbesluit uw zienswijze zich richt.Heeft uw zienswijze betrekking op het ontwerpbestemmingsplan, dan richt u deze aan de gemeenteraad van Hendrik-Ido-Ambacht, Postbus 34, 3340 AA Hendrik-Ido-Ambacht.Heeft u een zienswijze op de ontwerpbeschikking op de omgevingsvergunning en/of het ontwerpbesluit Hogere Grenswaarde, richt u deze aan het college van Burgemeester en wethouders van Hendrik-Ido-Ambacht, Postbus 34, 3340 AA Hendrik-Ido-Ambacht.U kunt ook uw zienswijze mondeling indienen. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u gedurende twee weken voor de sluiting van de terinzagelegging een afspraak maken met dhr. E. Blanker van de afdeling Beleid en Ontwikkeling op telefoonnummer (078) - 770 2645.Crisis- en herstelwetOp deze besluiten is tevens de Crisis- en herstelwet van toepassing in verband met de toepassing van afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet. Dit heeft geen gevolgen voor deze fase, maar wel voor de beroepsfase die volgt na de vaststelling van de besluiten. Op het moment dat de besluiten op een later moment definitief worden vastgesteld kan tegen deze besluiten door belanghebbenden rechtstreeks beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden ingesteld. De toepassing van de Crisis- en herstelwet brengt met zich mee dat alle beroepsgronden in het beroepschrift tegen het betreffende besluit waartegen beroep wordt ingesteld moet worden opgenomen (het indienen van een pro forma beroep is dus niet mogelijk). De beroepsgronden kunnen achteraf ook niet meer worden aangevuld.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Hendrik-Ido-Ambacht. Bekijk alle Bekendmakingen Hendrik-Ido-Ambacht in .

https://hendrikidoambachtkrant.nl/bekendmakingen-hendrik-ido-ambacht/

Deel dit bericht:

Redactie Hendrik-Ido-Ambachtkrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Hendrik-Ido-Ambachtkrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Hendrik-Ido-Ambacht.

Gerelateerde berichten